Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecné informace o zpracování osobních údajů

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem, příspěvková organizace, Slavkov pod Hostýnem 57, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 70 983 429 je příspěvkovou organizací obce Slavkov pod Hostýnem, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

V rámci zajišťování svých činností Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem, příspěvková organizace, Slavkov pod Hostýnem 57, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 70 983 429 zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

a.         zápis k předškolnímu vzdělávání,

b.         zajištění předškolního vzdělávání,

c.         zápis k základnímu vzdělávání,

d.         zajištění základního vzdělávání,

e.         zájmové vzdělávání ve školní družině.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

 3. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 5. Máte právo:

  a.         požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),

  b.         požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Základní školy a Mateřské školy Slavkov pod Hostýnem, příspěvkové organizace jsou nepřesné),

  c.         požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

  d.         požadovat omezení jejich zpracování,

e.         podat stížnost u dozorového orgánu.

6)    Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7)    Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence na ochranu osobních údajů.

8)    Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Jaromír Gadas, Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 735082385, 608460766, email: gadas@podhostynsko.cz

 

 

Mgr. Hana Revajová

Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem, příspěvková organizace

Ředitelka